Tillbaka

Bäsnas historia

Arkiv
     
Bäsna by har gamla anor. I en urkund från 1384 nämns att "skattebonden Nicke i Beesnom var den enda i bygden som överlevde Digerdöden".
I verket "Dalälven från källorna till havet" från 1920-talet nämner Karl-Erik Forslund att Bäsna med sina 130 gårdar var den största byn i Gagnef.
1537 var redan byn stor nog för en ordnad byorganisation.
1600 blev Bäsna skiljt från St.Tuna
1628 hade Bäsna 11 familjer.
I dag är byn en charmig kontrast mellan gammalt och nytt, den första och kanske enda byggnadsplanen i landet som sprängts in i befintlig gammal bebyggelse. Det har skapat trivsel och en speciell atmosfär.
Bäsna är en aktiv bygd med fotbollsplan, tennisbana, isbana, slalombacke, elljusspår och ett antal längre skidspår. Här finns också flera fina vandringsleder; följ dem till sjön Orsen eller Lindbodarna, njut av vyerna, upptäck vad skogen och naturen har att erbjuda.

Svalka dig i Hemtjärn som är en omtyckt badsjö, prova på fisket i någon av skogstjärnarna, smaka nyskördade vinbär och vildhallon. Till midsommar är du välkommen att delta i traditionellt midsommarfirande på dalavis med folkdräkter,
spelmansmusik, fanbärare och förridare. En midsommar i Bäsna blir ett härligt minne när höstmörkret sänker sig igen.

 

Söndagsskola

Fest

     

Bäsna övre skola

     
 

 

Bäsna nedre skola

     
Bäsna har spelat en särskild roll i Gagnefs historia. När husbehovsbränningen var som störst i mitten av 1800-talet och många blev slavar under spriten och nödgades lämna gård eller ägodelar ifrån sig så kom hösten 1852 en ung man, Kubers Anders från Grangärde, vandrande över skogarna till byn. Kubers Anders stannade i Mörtgården, som finns kvar än i dag. Han läste ur bibeln och omvände människorna. Superiet upphörde och den brännvinsplunta som många hade med sig till skogen lär ha ersatts av psalmboken.
     
     
Tillbaka BÄSNAS ARKIV  
     

I Bäsnas arkiv hittar du alla reportage, bilder m.m som varit  publicerade om Bäsna

     
06-12-03  Kyrkbåtsfärd  Läs artikeln från 16 juni 1931
03-08-02 Bäsna sett uppifrån 
03-07-01 Midsommarfirande i Bäsna 2003
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Tillbaka    
Kyrkbåtsfärd på Dalälven del 1
Från Borlänge Tidning Tisdag den 16 juni 1931:
En förutvarande Gagnefsbo, Andrew Godenius, sedan länge bosatt i U.S.A., har tillsänt oss en längre intressant skildring av gångna tiders kyrkbåtsfärder i Gagnef. Första delen därav införes här nedan.  

Medan nedskrivaren av dessa rader satt och betraktade ett gammalt vykort, som han nyss återfunnit och som föreställe en kyrkbåt i Gagnef, fick han brev från en systerson därhemma, vari han uppmanas att skriva något om kyrkbåtsfärderna i Gagnef. Detta egendomliga sammanträffande bestämde honom för att göra ett försök i den vädel 2gen och det så mycket hellre, som det nämnda vykortet ropar högt om behovet av en mera verklighetstrogen bild av saken, än den det självt framställer.   

 Skribenten har länge önskat och hoppats, att endera av de omtyckta författarna "P" (Lind) eller Ottilia Adelborg skulle ha behandlat detta ämne, men som han nu tror sig förstå, har ingendera av dem personlig erfarenhet i saken, och då har han däri sökt förklaringen till deras tystnad. Sorgligt nog finnas numera icke många kvar, som kunna tala av erfarenhet, och för att icke äventyra, att ingenting i den vägen blir gjort, så får väl här som vittne duga en svensk-amerikan.  

I rubriken står "Gagnefs kyrkbåtar", fast "Bäsna kyrkbåtar" hade varit mera egenligt, ty här kommer det att förnämligast talas om dessa. De voro måhända pionjärer på området och säkerligen alltid de talrikaste; och som skribenten av dessa allenast förvärvat all den kunskap han besitter om kyrkbåtarna i Gagnef, må det förlåtas honom om alla andra byars kyrkbåtar endast i förbigående beröras. Ordet Gagnef har dock använts i rubriken, då det icke är helt missvisande, eftersom Bäsnabåtarna torde utgöra fullgoda representanter för alla Gagnefsbåtarna och då dessa utom ett allmännare intresse för ämnet därmed kunde förväntas.

Bäsnas kyrkbåtar ha fyllt många uppgifter, men deras första och förnämsta har dock alltid varit att förmedla kyrkbesöken. Dessa kyrkfärder var till den grad deras livsuppgift, så att säga, att förutom dem inga kyrkbåtar funnits till. Innan man därför övergår till kyrkbåtarnas historia, kunde det nog vara både nyttigt och intressant, att veta något mera om dessa färder. Det är ock för den skull som skribenten som eder självvalde ciceron, nu inbjuder alla som så önska, att få följa med på en sådan.

Vi förflytta oss alltså 56 år tillbaka i tiden, eller till år 1875, då intresset för kyrka och kyrkbåtar ännu fanns kvar ganska allmänt - om ock även då betydligt avmattat mot förra tiders - och begiva oss till båthusen i Bäsna en vacker söndagsmorgon i början av augusti mellan kl. 7 och 8. För att få en så fullständig bild av en sådan färd som möjligt, äro vi ute något tidigt på det att ingenting, icke ens av det rörliga livet i och invid båthusen, som plägar föregå den egentliga båtfärden, må undgå vår uppmärksamhet.

Då vi alltså på strandhöjden ovan båthusen nu närma oss dem, bli vi varse en kyrkbåt på älven långt upp mot Arfslindan, som måste ha utgått härifrån. Förundrade däröver, draga vi oss till minnes , att det är nattvardsgång i kyrkan i dag och att därför båten därborta, som vi se, är "nattvardsbåten", så kallad emedan den har endast nattvardsgäster ombord. Dessa båtar måste alltid avgå alla minst en halv timme före de andra kyrkbåtarna, på det att de, som möjligen ej förut låtit anteckna sig till nattvardsgång, må hinna "skriva opp sej" i sakristian och alla vara med på "skräftförhöre" innan den egentliga gudstjänsten börjar.  

 Medan vi i dessa tankar sakta närma oss båthusen, ha tre "körkmänniskor" hunnit upp oss, fast de ingenting märka. Då de heller ingenting höra från båthusen, tro de sig vara de första. Plötsligt utropar dock en av dem: "Nej, si Hag Olle är här! Ja, si är slo då allri fel: de som ha längst väjen ä allti först". "Hä si så ut hä, Erkes Anders. So skolmästarn mä skä tä körtja i dag! Å sjolva nämndeman sen! Dä va då orimli va storfoltje ä utä i dag. Å si Hanses Olle å Des Lisa! Dom borj allt på komma  nu." "Ja si där e hel ra: 'Knoppen' å Nämkärs Britta, å Hag Anders och Rombo Kersti å Kvist Lars - å, dom ä så mångä så! Vi ä snart e båtlass". "aJ, foll ä vi hä. men ärä non styrkär här som hittä då?" "Ja, ja si då Svens Anders å Täpp Anders å där tro ja Jons Anders kommä mä; å dom ä ju de bästa vi ha." "Ja, nu kan vi gott skju.... "Dä va riktigt bra; for då slipp vi lass ner båt så orimli". "Dom kommä kan ta Garpen för dom ha Tupp Mas å Persdaniels Anders mä sej, å de ä duktiga styrkärar bå två." "Ja, dä behövs i dag, for älva ä bralag." "Men skyd er nu å klyv i båtn; dä håll på å bi sent. Å du, Jons Anders, få nog bi ve styrä i dag. I mä er nu, ni som skä ro! Men spar käran för gråon så mytjy ni ka! Här kan kvinfoltjan ro. Ä ni här nu allihop som skä mä oss? Äll' hur går dä for er därbortä, bi ni for stort lass?" "Hej då." "Ja, då skjut ja ut."
 
Ja, så där ungefärligen lät det här varje söndagsmorgon under sommaren. Och nu medan det är tyst och styrman vänder fören utåt älven så de kunna börja ro, kan det kanske vara behövligt att inflicka en del upplysningar. Till exempel: kanske icke alla av er fullt fattade innebörden av de uppräknade par-namnen på dem som kommo, såsom Hanses Olle och Des lisa o. s. v. Men därmed avsågs ingenting annat än namnen på man och hustru. I Bäsna och Gagnef i allmänhet ärver icke hustrun sin mans namn vid giftemålet, utan hon går ännu som hustru, åtminstone i dagligt tal, under sitt flicknamn.

 Mången torde ock av vad nu här sett fått den uppfattningen, att kyrkbåtsfärderna ännu befinna sig i hög blomstring, men detta är långt ifrån förhållandet. Ingen kunde väl drömma om, att det skulle bli tre båtlag denna dag, ty icke ens vid de stora högtiderna pingst och midsommar är detta vanlit. Alla kunde väl också i dag ha inrymts i två båtar, om det ej varit för nattvardsgången, ty ingen av dem är till närmelsevis fullastad; men lastade eller icke, så är dock tre båtar från Bäsna en ovanlig syn denna tid. Händer det sålunda ibland, att man blir överraskade av det stora tilloppet av kyrkobesökare, så gives det å andra sidan något i detta sammanhang, som är ännu förunderligare och det är, att det aldrig händer att ingen kommer. Mig veterligen hade det ännu aldrig hänt, att icke nog hjälp infunnit sig för att kunna taga en båt, åtminstone, d.v.s. en 6 till 10 personer, beroende på vattenståndet. Vid lågvatten behövdes ju mera hjälp än vid högvatten, dels emedan strömmen i grådorna då är så mycket starkare, men allra mest för att vid återkomsten förmå draga in båten i båthuset igen. Att t.ex. en sådan dag som i dag draga den tunga båten i den lösa sanden hela den 150 fot långa sträckan från vattnet in i båthuset igen - det är ingen lätt sak.
 
Säkerligen ha också de av eder, som sågo hur både kvinnor och män fingo trampa i vatten och smuts för att komma i båten, undrat varför man icke här, där så många tusen människor under tidernas lopp stigit i och ur dessa båtar, byggt någon kaj eller brygga ut i vattnet, så att man kunnat undvika detta obehag. Saken är dock lätt förklarlig. Ingenting, som en fatting by mäktat bygga, hade här kunnat bliva bestående, ty antingen hade strömmen vid högvatten kommit att riva bort det, eller också timret att krossa det. Man bör komma ihåg att här, strax nedom älvarnes förening, stiger vattnet högre än på någon annan plats utefter älvens hela lopp, någon gång upp till 25 fot över lågvatten.
 
Men nu är styrmannen färdig med vändningen av båten, ty jag hör hur det skramlar i styrringen, då han håller på att träda årskaftet genom den. Jaha! Hör nu hur han skakar styråran mot båtbrädden! Detta är alltid tecknet för roddarna att ro med full fart framåt.   
  
 Som ni kanske märkt har en kyrkbåt icke något fast styre. Den manövreras endast med en stor åra, vars blad är ungefärligen 2 ½ á 3 fot långt och en 8 á 10 tum brett och vars skaft är långt nog att räcka från vattenbrynet genom ringen, som håller det, och upp över båtbrädden så långt, att styrmannen där han sitter på sin upphöjda plats, kan gripa fatt om det med båda händerna, om så påfordras, utan att ändra kroppsställning. Styrningen sker sedan på vanligt sätt genom att ändra årbladets vinkel.
 
Båten har nu kommit på rätt kurs, rakt mot väster och medan vi snedda över älven i den riktningen till norra stranden, skola vi tiita på roddarna litet närmare. Först bör man då lägga märke till, att vid de bakre årparen sitta män och vid de fämre kvinnor och att aldrig en person hanterar mera än en åra. Lägg vidare märke till, att vid det eftersta årparet sitta äldre, vana roddare, som äro de taktgivande, efter vilka alla de andra böra rätta sig.
 
 En sådan karikatyr av ett kyrkbåtslag, som det nämnda vykortet avbildar, är ju nästan avskräckande - förutsatt att därmed avsetts att avbilda och för eftervärlden bevara en tidstrogen, gammaldags kyrkbåtsfärd i Gagnef. Var detta avsikten, då är bilden falsk alltigenom. Men var avsikten bara att föreviga samtidens uppfattning om hur en kyrkbåtsfärd borde se ut, då har skribenten ej mycket att anmärka, utan blott det, att i så fall får icke årtalet utelämnas i tavlans överskrift. Galet är det då man placerat en man och en kvinna vid varje årpar och till på köpet satt alla männen på en sida och alla kvinnor på den andra, vilket under alla normal förhållanden skulle försvåra styrningen och göra båten tungrodd. Att sätta en ensam flicka med båda årorna på ledarplatsen, det visar en sådan absoluta frånvaro av alla begrepp om det man dock troligen ämnade avbilda, att det vore skrattretande, om ej saken vore så allvarlig och felet så obotligt.
 
Vad detta vykort framför allt framhäver är könens likställighet och fria umgänge d.v.s. återigen en sak, som aldrig förekom på en kyrkbåt medan de ännu vore i allmänt bruk, åtminstone icke i Gagnef. I verkligheten vore könen på dem så strängt åtskilda, som utrymmet medgav - kvinnorna i främre hälften och männen i den bakre. Det vore ännu mycket mera att säga om detta missfoster, men det torde vara barmhärtigare att draga tysnadens slöja däröver, eftersom hela tillställningen dock torde ha tillkommit i bästa välmening.
 
Andrew Godenius  
 
     
Tillbaka    
Kyrkbåtsfärd på Dalälven del 2
Från Borlänge Tidning  2 juli 1931
En skildring från Gagnef för 50 år sedan
  II


  Medan vi talat har båten hunnit över älven och följer nu den norra stranden, dels emedan den är kortare och dels emedan den är stenfri, och med rask fart närma vi oss Arfslindans färjställe. Om lyckan är god få vi kanske sällskap med två kyrkbåtar därifrån. Men nej, det är bara en båt i vattnet, ser jag, och den tycks icke heller vara så överfylld. Vi fara förbi den enkla timmerflotten, på vilken hästar och lass under århundraden fraktats över älven och om tio minuter äro vi mitt för Bodarnes båthus, där också endast en kyrkbåt håller på att bemannas ehuru byn äger två. Några ögonblick därefter äro vi ute på det breda vattnet vid älvarnas förening och se då till vänster en skymt av flotte och båt vid Åkerängsta färja över Västerdalälven och så blir det stopp vid Djurås älvbro, eller "Färjbron" , som hon helt enkelt kallas. Förr i tiden skedde här överfarten per färja av alla Västerdals-farande och en stor del av Gagnefs-, därav bronamnet.
Nu är här, som ni se, en bro och den måste vi ur och öppna. Hur det skall gå till? Jo, det är icke så svårt. Ni se väl, att brodelen som kommer från högra stranden icke räcker fram till den vänstra. Ni se också, att den delen av bron, som utgår från vänstra stranden icke heller möter den andra, utan skjuter ett gott stycke förbi på övre sidan, så att på en viss sträcka det är liksom två broar i bredd. nu är den korta brodelen icke heller helbyggd, utan den delen, som skjuter ovanför den nedre och ett litet stycke därtill, kan frånkopplas landdelen och föras ännu längre ut i älven och då uppstår en öppning, så att icke blott båtarna kunna komma igenom, utan även timret i älven släppes fram, när det samlats för mycket ovan bron. Vi ha emellertid tur, för det är icke mycket timmer den här gången, utan vi kunna gott tränga oss fram.
Medan vi krånglat och öppnat bron har, som ni se, både Arfslindans och Bodarnes båtar hunnit i fatt oss, men vi fara vår väg och låta dem kivas om, vem som skall stänga bron. Här vid färjbron äro förlagda de sista kyrkbåtarna upp efter älven inom Gagnefs socken. Ni se de båda båthusen dår på norra stranden. I dem finnas fyra båtar. Där ha nämligen alla byar "uta färja", (lika med nedom färjbron) som ligga på norra sidan om älven sina kyrkbåtar, således även Sifferbo. Som det ser ut blir det visst två härifrån också. Under tiden har vår båt tagit sig fram genom timret och kommit ovan bommarna, som hålla bron, och roddarna hålla nu som bäst på att ge båten den sista slutklämmen, innan de lägga upp årorna, ty här försiggår alltid det första ombytet av roddare under uppfärden.   
De bästa roddarna till årorna!
Från Bäsna och hit har vem som hälst kunnat ro och även styra och på denna sträcka är det som alla nybörjare i båda delarna måste lära konsten. För det roddskifte åter, som här börjar, erfordras de allra bästa förmågor av båda slagen - särskilt om båten är tungt lastad - ty nu blir det att ro uppför både "Lill gråa" odh "Stur gråa" (gråa, Gagnefsfolkets uttal av dråda lika med ett forsartat ställe i älven.) Lilla grådan är helt kort och vid högvatten knappast märkbar, men vid mycket lågt vatten väldigt strid, så att man blott med yttersta ansträngning kan taga sig uppför den. Om en anakronism ursäktas, kan anföras ett mycket talande bevis på detta. Den 30 juli 1876, då den som skriver detta konfirmerades, blev vår kyrkbåt där tillbakakastad två gånger och då den vid tredje försöket äntligen kom upp, tordes man ej annat än landsätta oss konfirmander på Gröntufssidan, så att vi fotledes finge taga oss fram till kyrkan, ty man fruktade, att om alla stannade i båten, skulle man icke kunna klara stora grådan, varigenom vi skulle bli försenade. Men här är nu Lilla grådan. Här hur styrman slamrar med åran och hur takten ökas! Och se på roddarna! Se hur långt kroppen böjer sig framåt medan åran flyger bakåt och hur långt tillbaka den lutar sig medan åran med vitt skum föres framåt. Tio, ja femtio gånger upprepas dessa rörelser och ändock kan man knappast märka att båten rör sig. Ingen tanke på kapitulation finnes dock hos någon och efter ytterligare några tiotal årtag är man förbi den värsta strömmen och roddarna kunna få andas ut.
Men det blir icke länge. Lilla grådan är blott förpostfäktningen till vad komma skall. Stora grådan, till vilken vi nu snart komma, är väl ingenstädes fullt så strid som den lilla, men så är den i stället mångfaldigt längre och vad som värre är, till ytterlighet krokig, med åtminstone två krokar så tvära, att de närma sig en rät vinkel. Strömfåran är dessutom så smal, att två båtar i full rodd omöjligen kunna passera varandra, och den rinner fram mellan stensatta stränder eller snarare väggar, nästan som i en sprängd kanal. Under sådana omständigheter förstår man, att det gäller att ha icke blott goda roddare, utan ännu mer en säker styrman, som känner till strömmens alla egenheter. I dag behöva vi dock icke vara ängsliga, ty Jons Anders, som sitter vid styret, är just en sådan. Er ciceron har velat förutskicka dessa anmärkningar, ty när vi komma dit få vi annat att tänka på. Där bli alla tysta.
 

     
     
     
     
     
     
     
     
Tillbaka    
Majstångsresning i Bäsna
Majstångsresningen i Bäsna är helgen efter midsommar. Många i byn är engagerade i majstångsresningen. Det skall bakas till kaffeförsäljning, handlas till kiosken, ordnas med lekledare, underhållning, parkeringsvakter m.m. På lördagsförmiddagen skall det plockas löv och blommor till stången. Vid blomplockningen åker man traktor och letar blommor. Sedan är det kransbindning vid bygdegården. På eftermiddagen samlas intresserade barn som vuxna vid skolan för att med hästar, fanbärare och till spelmansmusik vandra med den lövade rumpan fram till bygdegården. Där klär man stången med rumpan och därefter hissas stången upp till spelmansmusik. När stången har kommit upp brukar någon hålla tal och därefter dansar man runt stången tills orken tar slut.

Nedan följer bilder från majstångsresningen i Bäsna 2003.

     

Förberedelse inför majstångsresningen

Blomplockning

 
     

Fikapaus vid ångbåtsbryggan

Kortege till majstångsresningen

 

Kortege till majstångsresningen

     
 

Majstångsresning i Bäsna 2003

 
     
     
     
     
     
Tillbaka    
Bäsna sett uppifrån
Ett par bilder taget från masten vid vattentornet i Bäsna
     
 
 

 
     
     
     

 

 

BÄSNA

  www.basna.nu